என்னுள் உனக்காய் உயிராய் தூறலாய் வரைந்த என்னுயிரின் உணர்வுகள் ..Part-2!

செவ்வாய், 28 ஆகஸ்ட், 2012

அன்பே நீ எனக்கு
கிடைத்து விட்டாய் ....!
கலந்து விட்டாய் உயிரில்
இருந்தும் என் இதயம் இன்னும்
தவத்தில் ...!
நீ பிரியக்கூடாது
என்பதுக்காய் ..!

தாஸ்காதலிக்கவில்லை நீ
காதலிக்கிறேன் ..!
என்னை நானே .!
நானே நீ என்பதால் ..!


வியாழன், 9 ஆகஸ்ட், 2012

உயிரானவள் உன் உதடுகள்
பேச மறுக்கின்றது ..!
இருந்தும் -என்
இதயம் பேசிக்கொண்டு தான்
இருக்கிறது உன்னுடன் ..!

தாஸ்